REGULAMIN KAPITUŁY
przyznającej nagrodę – statuetkę.

§ 1.
1. Nazwa nagrody – Statuetka „Śniadek”.
2. Nagroda Statuetka „Śniadek” przeznaczona jest dla:
a) uczniów kończących klasę trzecią,
b) absolwentów Liceum,
c) innych osób, o których mowa w pkt.4g)
3. Statuetka „Śniadek” przyznawana jest jeden raz w danym roku szkolnym, z wyjątkiem nagrody honorowej.
4. Statuetka przyznawana jest w następujących kategoriach:
a) „Najlepszy wśród olimpijczyków” – otrzymuje laureat olimpiady przedmiotowej , który osiągnął najwyższe wyniki w eliminacjach centralnych oraz prezentuje właściwą postawę etyczno – moralną.
b) „Primus inter pares” – otrzymuje uczeń, który uzyskał na świadectwie ukończenia Liceum najwyższą średnią, nie mniejszą niż 5.0 i brał udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, projektach badawczych itp.
c) „Twórcze pasje” – otrzymuje uczeń-twórca wyróżniających się prac w dziedzinie plastyki, literatury, muzyki i teatru prezentowanych na koncertach, wernisażach ewentualnie na konkursach na szczeblu ogólnopolskim a także w swoim środowisku.
d) „Wybitny sportowiec” – otrzymuje uczeń, za wybitne osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.
e) „Człowiek dla człowieka” – otrzymuje uczeń za organizację działalności charytatywnej, społecznej w swoim środowisku, która przyniosła wymierne efekty.
f) „Nagroda specjalna” – otrzymuje uczeń za wyjątkowe zachowanie w sytuacji ekstremalnej, zagrażającej życiu.
g) Honorowy „Śniadek” – otrzymuje:
• wybitny absolwent promujący Liceum,
• osoba wspomagająca i działająca na rzecz Liceum,
• osoba ogólnie ciesząca się uznaną powagą, mirem, znaczeniem w danej dziedzinie np. nauce, kulturze, sztuce, sporcie lub działalności społecznej.
5. Nagroda w danej kategorii może być przyznana tylko jedna, z wyjątkiem nagrody honorowej lub może nie być przyznana w danym roku szkolnym.
6. Uczeń może otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii.

§ 2
1. Nagrody przyznaje Kapituła w składzie:
a) 4 przedstawicieli Rady Pedagogicznej;
b) przedstawiciel Dyrekcji Liceum;
c) 3 przedstawicieli Rady Rodziców;
d) Przewodniczący Samorządu Szkolnego;
e) przedstawiciel nagrodzonych w poprzednich edycjach.
2. W skład Kapituły może wchodzić jedna osoba spośród nagrodzonych statuetką „Śniadek” w poprzednich edycjach.
3. Kapituła wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę
i sekretarza. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradami, a w razie jego nieobecności pracami Kapituły kieruje zastępca przewodniczącego. Do obowiązków sekretarza należy pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły
i podejmowanych przez Kapitułę decyzji.
4. Posiedzenia Kapituły są protokołowane.
5. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadą słuszności oraz charakterem nagrody określonej w § 1.pkt.4.
6. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.
7. Decyzje Kapituły dotyczące przyznawania nagród są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 3.
1. Procedura przyznawania nagrody:
a) złożenie „wniosku aplikacyjnego” o nagrodę na ręce sekretarza Kapituły lub wysłanie go pocztą na adres szkoły. Wniosek może być sporządzony przez: nauczyciela Liceum, rodzica ucznia Liceum, absolwenta Liceum (dot.§ 1. pkt.4g)), organizacje i instytucje zajmujące się działalnością kulturalną, społeczną, sportową i inne. Wnioski należy składać w terminie od 1 stycznia do 20 kwietnia danego roku szkolnego w przypadku kategorii omówionych w § 1. pkt.4a),b),c),d),e),f). Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględnione. W przypadku nagrody honorowej wniosek można złożyć w dowolnym terminie,
b) uczeń może być zgłoszony do nagrody tylko w jednej kategorii,
c) spośród zgłoszonych do nagrody w danej kategorii Kapituła wybiera co najwyżej czterech uczniów , kierując się wymaganiami określonymi w § 1. pkt. 4a),b),c),d),e),f). Uczniowie ci uzyskują tytuł nominowanych do nagrody statuetki. Nominację uzyskują uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę głosów członków Kapituły. W przypadkach nierozstrzygniętych przewodniczący Kapituły podaje propozycję nominacji wraz z uzasadnieniem, a członkowie Kapituły wyrażają swoją opinię w drodze głosowania.
d) spośród uczniów nominowanych do nagrody w danej kategorii Kapituła wybiera jednego ucznia, któremu przyznaje się nagrodę-statuetkę. Posiedzenie Kapituły zwołane w celu przyznania nagrody w kategoriach określonych w § 1. pkt. 4a),c),d),e),f) powinno odbyć się po klasyfikacji uczniów klas trzecich .
e) przyznanie honorowego „Śniadka” może odbyć się w dowolnym terminie.
2. Nominowani do nagrody w odpowiednich kategoriach otrzymają pamiątkowy dyplom.
3. Gala wręczenia „Śniadków” odbywać się będzie w dniu zakończenia roku szkolnego dla klas trzecich. Za organizację gali odpowiedzialna jest Kapituła.
4. Nagroda honorowa może być wręczona w dowolnym terminie.

§ 4.
1. Zmiany w regulaminie przyznawania nagród mogą być dokonywane na wniosek członków Kapituły, członków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, przedstawicieli Samorządu Szkolnego skierowany do Kapituły.
2. Przez określenie „Liceum” rozumie się „II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach”.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Liceum.