II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II-go Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2003-09-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • może być konieczne przełączenie w specjalny tryb kontrastowy dla spełnienia wymogów kontrastu;
 • istnieją osadzone lub podlinkowane filmy YouTube, które nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • występuje formularz, którego kontrolka nie ma odpowiedniej etykiety;
 • występuje formularz, którego kontrolka ma przypisaną więcej niż jedną etykietę;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne posiadają niewystarczający opis alternatywny lub zawierają błędne informacje;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne posiadają niewystarczający opis alternatywny lub zawierają błędne informacje;
 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne posiadają wartość atrybutu TITLE, ale nie posiadając atrybutu ALT.
 • niektóre sąsiadujące ze sobą zdjęcia lub obrazy graficzne posiadają taki sam opis alternatywny;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • występują fragmenty tekstu o bardzo małym rozmiarze (10px lub mniej);
 • występują odnośniki, które nie zawierają żadnego tekstu;
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • istnieją odnośniki nie posiadające ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 • odnośniki wyróżnione są jedynie kolorem;
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków – pominięty został jeden z poziomów nagłówka;
 • występują nagłówki, które nie zawierają tekstu
 • obecna jest procedura obsługi zdarzeń (onmouseover), która nie jest dostępna przy korzystaniu wyłącznie z klawiatury;
 • występują slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury;
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;
 • występują tabele, w których brakuje nagłówków lub ich połączenia ze zbiorami komórek

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość przełączenia na wersję kontrastową;
 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Szymkiewicz, sniadek@sniadek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676159. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek II-go Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, ul. Śniadeckich 9
Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Śniadeckich o ruchu jednokierunkowym prowadzącym od ulicy Seminaryjskiej do Placu Wolności. Po stronie prawej 
od strony wejścia do budynku obowiązuje całodobowy zakaz zatrzymywania się. Po stronie lewej na całym odcinku wyznaczona jest płatna strefa parkowania dla około 20 pojazdów.
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Śniadeckich poprzedzone schodami (3 stopnie). Wejście do Liceum stanowią dwuskrzydłowe drzwi 
o łącznej szerokości 1,5 m. Skrzydło główne ma 0,8 m. Kolejne drzwi – szerokość:  1,4 m – skrzydło główne – 0,9 m.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramką. W budynku nie ma windy. Nie ma również pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących. 
Brak oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Po  wejściu do Szkoły, aby znaleźć się na korytarzu głównym o szerokości 
ok. 3,5 m trzeba wejść po schodach (5 stopni). Na piętro I i II prowadzą ażurowe schody. Na parterze znajduje się toaleta damska bez dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Na II piętrze znajdują się toalety: damska i męska bez dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem do Szkoły i na korytarzu głównym zainstalowany jest monitoring wizyjny.
Sekretariat Szkoły, księgowość i gabinety dyrekcji znajdują się na parterze – czynne:  poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30.
Do nowej części Szkoły prowadzi łącznik o szerokości 1,65 m. Aby przejść na halę sportową trzeba pokonać schody o łącznej ilości 13 stopni.