POMOC STYPENDIALNA FABRYKI MARZEŃ

https://www.fabrykimarzen.org/szukasz-pomocy/pomoc-stypendialna

Stypendia Fundacji Fabryki Marzeń

Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, aby mogły realizować swoje pasje oraz rozwijać umiejętności.

Fundacja przyznaje Stypendium na okres 1 roku z możliwością jego przedłużenia. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież do lat 25, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2000 zł netto,
wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura itp.).

W celu otrzymania stypendium osoba ubiegająca się o stypendium musi złożyć do Fundacji wniosek o przyznanie stypendium. Jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnoletnią wniosek o przyznanie stypendium w jego imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

opis lub/i kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy o wysokości dochodów rodziny w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania;
w przypadku osiągania dochodów innego rodzaju (świadczenia alimentacyjne itp.) do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich wysokość;
oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy przesłać listem poleconym na adres Fundacji: Fundacja Fabryki Marzeń, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Wnioski stypendialne Prezes Zarządu zobowiązuje się rozpatrzeć w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Fundacji wniosku o przyznanie stypendium.

VII Konkurs Wiedzy Politechnicznej
Organizatorem konkursu jest Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs jest dwuetapowy.

• Uczestnicy pierwszego etapu mają za zadanie przygotować pracę pisemną na jeden podanych niżej tematów.

— Inżynieria Biomedyczna —
Organy z drukarki – wykorzystanie drukarek 3D w inżynierii tkankowej.
Czy można przewidzieć pandemię? Koncepcje i zastosowania współczesnej biomatematyki.
Nowoczesne materiały opatrunkowe – koncepcje rozwoju i aplikacji.

— Mechatronika —
Drony jako urządzenia mechatroniczne wykorzystywane w zastosowaniach wojskowych i cywilnych.
Androidy czy roboty – co zastąpi człowieka pod koniec 21 wieku.
Energia słoneczna – czy wiesz że…?

— Inżynieria materiałowa —
Metody diagnostyki materiałów, czyli jak zbadać bezcenne dzieło sztuki.
Zastosowania materiałów inteligentnych w technice i medycynie.
Biomimetyka w inżynierii materiałowej – jak naśladujemy naturę.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

• Autorzy pięciu najlepszych prac wezmą udział w drugim etapie konkursu. Każdy z finalistów przygotuje 15-minutową prezentację na wybrany wcześniej temat. Forma prezentacji może być dowolna – można wykorzystać np. planszę, rzutnik, komputer, przeprowadzić eksperyment.

Nagrody
Zwycięzcy oraz ich szkoły otrzymają nagrody rzeczowe, m.in. tablety, smartfony, rzutniki, ekrany LCD i inne pomoce dydaktyczne.
Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-06

Organizatorem konkursu jest Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej. Uczestnicy W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Opis Konkurs jest dwuetapowy. • Uczestnicy pierwszego etapu mają za zadanie przygotować pracę pisemną na jeden podanych niżej tematów. — Inżynieria Biomedyczna — Organy z drukarki – wykorzystanie drukarek 3D w inżynierii tkankowej. Czy można przewidzieć pandemię? Koncepcje i zastosowania współczesnej biomatematyki. Nowoczesne materiały opatrunkowe – koncepcje rozwoju i aplikacji. — Mechatronika — Drony jako urządzenia mechatroniczne wykorzystywane w zastosowaniach wojskowych i cywilnych. Androidy czy roboty – co zastąpi człowieka pod koniec 21 wieku. Energia słoneczna – czy wiesz że…? — Inżynieria materiałowa — Metody diagnostyki materiałów, czyli jak zbadać bezcenne dzieło sztuki. Zastosowania materiałów inteligentnych w technice i medycynie. Biomimetyka w inżynierii materiałowej – jak naśladujemy naturę. Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu. • Autorzy pięciu najlepszych prac wezmą udział w drugim etapie konkursu. Każdy z finalistów przygotuje 15-minutową prezentację na wybrany wcześniej temat. Forma prezentacji może być dowolna – można wykorzystać np. planszę, rzutnik, komputer, przeprowadzić eksperyment. Nagrody Zwycięzcy oraz ich szkoły otrzymają nagrody rzeczowe, m.in. tablety, smartfony, rzutniki, ekrany LCD i inne pomoce dydaktyczne.
Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-06
Strona konkursu itie.dev.tu.koszalin.pl/konkurs/index.php

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Poszukiwanie Talentów

Organizatorzy: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Fizyczne

Więcej informacji: https://talenty.wikispaces.com/Start

Zapraszam do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Poszukiwanie Talentów. Każdy z Was może wziąć w nim udział, jeśli tylko chciałby podzielić się z nami – i potrafi to zrobić – swoją fascynacją i pięknem otaczającego go świata. Choć jest to konkurs fizyczny, nie wymagamy w nim rozwiązywania zadań rachunkowych. Prosimy, między innymi, o wykonanie doświadczeń, napisanie limeryków, zrobienie fotografii, przeprowadzenie wywiadu z fizykiem. Prace należy przesłać na adres:

Komitet Organizacyjny Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów”
Zakład Dydaktyki Fizyki
Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

Szczegóły są opisane w regulaminie.
Termin nadsyłania prac – 15 kwietnia 2017 r. (Formularz zgłoszeniowy)
Termin finału w Warszawie – 29 i 30 maja 2017 r.

Główną nagrodą jest wyjazd naukowy za granicę do centrum fizyki współczesnej w Europie. Wezmą w nim udział zdobywcy pierwszych trzech miejsc w obu kategoriach wiekowych (3+3). Laureaci z grupy szkół ponadgimnazjalnych mają prawo wstępu z pominięciem standardowego postępowania kwalifikacyjnego na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (specjalności: Fizyka, Fizyka nauczycielska, Astronomia). Nagrodzeni będą również twórcy najlepszych prac w następujących kategoriach:
– wywiad z fizykiem,
– plakat,
– gra dydaktyczna,
– fotografia,
– doświadczenia.

Wszyscy finaliści i nauczyciele otrzymają nagrody książkowe oraz drobne przyrządy fizyczne służące do własnych doświadczeń. Jeśli nie dostaniesz się do finału, ale wykonasz dobrą pracę, otrzymasz od nas specjalnie zaprojektowaną odznakę Złoty Kwant i oryginalny, co roku inny dyplom. Taki dyplom jest szczególnie cenny dla gimnazjalistów.

Czekamy na Wasze prace i zapraszamy do Warszawy!

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Anna Kaczorowska
Warszawa, 17 stycznia 2017 r.

PRZEKAZ KU PRZESZŁOŚCI – stypendia dla uczniów
FLEX - roczne stypendium dla uczniów na naukę w szkołach średnich w USA
PROGRAM POMOCY WYBITNIE UZDOLNIONYM UCZNIOM - KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
ARCHIPELAG MATEMATYKI W NASZEJ SZKOLE!
LIŚCIENIE - CZASOPISMO SZKOLNE