POMOC STYPENDIALNA FABRYKI MARZEŃ

https://www.fabrykimarzen.org/szukasz-pomocy/pomoc-stypendialna

Stypendia Fundacji Fabryki Marzeń

Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, aby mogły realizować swoje pasje oraz rozwijać umiejętności.

Fundacja przyznaje Stypendium na okres 1 roku z możliwością jego przedłużenia. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież do lat 25, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2000 zł netto,
wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura itp.).

W celu otrzymania stypendium osoba ubiegająca się o stypendium musi złożyć do Fundacji wniosek o przyznanie stypendium. Jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnoletnią wniosek o przyznanie stypendium w jego imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

opis lub/i kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy o wysokości dochodów rodziny w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego zaświadczenie o dochodach wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania;
w przypadku osiągania dochodów innego rodzaju (świadczenia alimentacyjne itp.) do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich wysokość;
oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
oświadczenie podpisane przez Wnioskodawcę lub pełnoletniego Stypendystę o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy przesłać listem poleconym na adres Fundacji: Fundacja Fabryki Marzeń, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Wnioski stypendialne Prezes Zarządu zobowiązuje się rozpatrzeć w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Fundacji wniosku o przyznanie stypendium.

VII Konkurs Wiedzy Politechnicznej
Organizatorem konkursu jest Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs jest dwuetapowy.

• Uczestnicy pierwszego etapu mają za zadanie przygotować pracę pisemną na jeden podanych niżej tematów.

— Inżynieria Biomedyczna —
Organy z drukarki – wykorzystanie drukarek 3D w inżynierii tkankowej.
Czy można przewidzieć pandemię? Koncepcje i zastosowania współczesnej biomatematyki.
Nowoczesne materiały opatrunkowe – koncepcje rozwoju i aplikacji.

— Mechatronika —
Drony jako urządzenia mechatroniczne wykorzystywane w zastosowaniach wojskowych i cywilnych.
Androidy czy roboty – co zastąpi człowieka pod koniec 21 wieku.
Energia słoneczna – czy wiesz że…?

— Inżynieria materiałowa —
Metody diagnostyki materiałów, czyli jak zbadać bezcenne dzieło sztuki.
Zastosowania materiałów inteligentnych w technice i medycynie.
Biomimetyka w inżynierii materiałowej – jak naśladujemy naturę.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

• Autorzy pięciu najlepszych prac wezmą udział w drugim etapie konkursu. Każdy z finalistów przygotuje 15-minutową prezentację na wybrany wcześniej temat. Forma prezentacji może być dowolna – można wykorzystać np. planszę, rzutnik, komputer, przeprowadzić eksperyment.

Nagrody
Zwycięzcy oraz ich szkoły otrzymają nagrody rzeczowe, m.in. tablety, smartfony, rzutniki, ekrany LCD i inne pomoce dydaktyczne.
Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-06

Organizatorem konkursu jest Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej. Uczestnicy W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Opis Konkurs jest dwuetapowy. • Uczestnicy pierwszego etapu mają za zadanie przygotować pracę pisemną na jeden podanych niżej tematów. — Inżynieria Biomedyczna — Organy z drukarki – wykorzystanie drukarek 3D w inżynierii tkankowej. Czy można przewidzieć pandemię? Koncepcje i zastosowania współczesnej biomatematyki. Nowoczesne materiały opatrunkowe – koncepcje rozwoju i aplikacji. — Mechatronika — Drony jako urządzenia mechatroniczne wykorzystywane w zastosowaniach wojskowych i cywilnych. Androidy czy roboty – co zastąpi człowieka pod koniec 21 wieku. Energia słoneczna – czy wiesz że…? — Inżynieria materiałowa — Metody diagnostyki materiałów, czyli jak zbadać bezcenne dzieło sztuki. Zastosowania materiałów inteligentnych w technice i medycynie. Biomimetyka w inżynierii materiałowej – jak naśladujemy naturę. Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu. • Autorzy pięciu najlepszych prac wezmą udział w drugim etapie konkursu. Każdy z finalistów przygotuje 15-minutową prezentację na wybrany wcześniej temat. Forma prezentacji może być dowolna – można wykorzystać np. planszę, rzutnik, komputer, przeprowadzić eksperyment. Nagrody Zwycięzcy oraz ich szkoły otrzymają nagrody rzeczowe, m.in. tablety, smartfony, rzutniki, ekrany LCD i inne pomoce dydaktyczne.
Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-06
Strona konkursu itie.dev.tu.koszalin.pl/konkurs/index.php

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Poszukiwanie Talentów

Organizatorzy: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Fizyczne

Więcej informacji: https://talenty.wikispaces.com/Start

Zapraszam do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Poszukiwanie Talentów. Każdy z Was może wziąć w nim udział, jeśli tylko chciałby podzielić się z nami – i potrafi to zrobić – swoją fascynacją i pięknem otaczającego go świata. Choć jest to konkurs fizyczny, nie wymagamy w nim rozwiązywania zadań rachunkowych. Prosimy, między innymi, o wykonanie doświadczeń, napisanie limeryków, zrobienie fotografii, przeprowadzenie wywiadu z fizykiem. Prace należy przesłać na adres:

Komitet Organizacyjny Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów”
Zakład Dydaktyki Fizyki
Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

Szczegóły są opisane w regulaminie.
Termin nadsyłania prac – 15 kwietnia 2017 r. (Formularz zgłoszeniowy)
Termin finału w Warszawie – 29 i 30 maja 2017 r.

Główną nagrodą jest wyjazd naukowy za granicę do centrum fizyki współczesnej w Europie. Wezmą w nim udział zdobywcy pierwszych trzech miejsc w obu kategoriach wiekowych (3+3). Laureaci z grupy szkół ponadgimnazjalnych mają prawo wstępu z pominięciem standardowego postępowania kwalifikacyjnego na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (specjalności: Fizyka, Fizyka nauczycielska, Astronomia). Nagrodzeni będą również twórcy najlepszych prac w następujących kategoriach:
– wywiad z fizykiem,
– plakat,
– gra dydaktyczna,
– fotografia,
– doświadczenia.

Wszyscy finaliści i nauczyciele otrzymają nagrody książkowe oraz drobne przyrządy fizyczne służące do własnych doświadczeń. Jeśli nie dostaniesz się do finału, ale wykonasz dobrą pracę, otrzymasz od nas specjalnie zaprojektowaną odznakę Złoty Kwant i oryginalny, co roku inny dyplom. Taki dyplom jest szczególnie cenny dla gimnazjalistów.

Czekamy na Wasze prace i zapraszamy do Warszawy!

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Anna Kaczorowska
Warszawa, 17 stycznia 2017 r.

PRZEKAZ KU PRZESZŁOŚCI – stypendia dla uczniów
Program stypendialny Fundacji „Pocztowy dar” wspieranej przez Pocztę Polską S.A. oraz Bank Pocztowy S.A.

Fundator: Fundacja „Pocztowy dar”
Deadline: 31-08-2016 r.

Dla kogo jest stypendium:
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,5 i wyższa) i posiadających osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu i działalności społecznej oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej:
a) szkół podstawowych (po ukończeniu czwartej klasy),
b) gimnazjów,
c) klas pierwszych i drugich dziennych szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, a w przypadku uczniów technikum, także klasy trzeciej, którzy w roku przyznania stypendium nie ukończą 20 lat.

Aby uzyskać stypendium:
Uczeń składa „Plan swojego rozwoju”, w określonej dziedzinie nauki, sportu, kultury, działalności społecznej ze wskazaniem minimum trzech przedmiotów nauczania, niezbędnych do osiągnięcia celu wskazanego w planie rozwoju, wraz z projekcją pokrycia kosztów realizacji, kwota wnioskowanego stypendium.

Stypendium będzie wypłacane przez okres 10 miesięcy – od października do lipca, w formie miesięcznego wsparcia.

Wnioski można składać każdego roku od czerwca do sierpnia. Ocena wniosków następuje najpóźniej do 30 września.
Więcej informacji: https://pocztowydar.org/program-stypendialny-przekaz-ku-przyszlosci/

FLEX - roczne stypendium dla uczniów na naukę w szkołach średnich w USA
Program prowadzony jest przez American Councils for International Education (Amerykańska Rada ds. Międzynarodowej Edukacji), a finansowany w ramach środków Departamentu Stanu USA. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami innych krajów świata z Europy, Eurazji i Azji Środkowej. Na rok 2016/17 planowane jest przyjęcie w ramach programu 800 uczniów.

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do programu spędzą w USA cały rok szkolny, mieszkając u amerykańskich rodzin goszczących i uczęszczając do szkół średnich. Do programu mogą się także zgłaszać uczniowie niepełnosprawni.

Kto może aplikować
Program skierowany jest do uczniów trzecich klas gimnazjum oraz pierwszych klas liceum, urodzonych między 1 stycznia 1999 r. a 15 lipca 2001 r.

Pozostałe kryteria
– status ucznia w chwili aplikowania;
– co najmniej dobre wyniki w nauce;
– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne wypełnienie aplikacji onilne;
– spełnienie wymogów określonych dla osób ubiegających się o wizę typu J-1;
– obywatelstwo polskie, ważny paszport (co najmniej na czas uczestnictwa w programie).

Do programu nie mogą się zgłaszać osoby, które przebywały na terytorium USA przez 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat i/lub których członkowie rodziny aplikują lub aplikowali o wizę emigracyjną do USA, mają plany emigracji lub już wyemigrowali.

Co pokrywa stypendium
– podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA;
– małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych;
– zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku;
– program szkolny w amerykańskiej szkole średniej;
– szkolenie przedwyjazdowe w Polsce;
– udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA;
– ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

Udział w programie jest bezpłatny. Ze względu na różnice programowe należy liczyć się z tym, iż polska szkoła może nie zaliczyć roku szkolnego spędzonego w USA.

Termin aplikowania: 16 października 2015 r.

Strona programu
Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: poland @ americancouncils.eu
https://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000574

PROGRAM POMOCY WYBITNIE UZDOLNIONYM UCZNIOM - KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI

Zbliża się termin rekrutacji do Programu, w związku z czym przypominam, że Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka w maju i czerwcu na wasze zgłoszenia.
Szczegóły: https://fundusz.org/program/rekrutacja

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.
Dofinansowane działania:
Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, w obozach języków obcych.

Kto może składać wnioski w programie:
– potencjalni beneficjenci (uczniowie)
– szkoły
– inne placówki edukacyjne

Więcej informacji: https://fundusz.org/program-pomocy-wybitnie-zdolnym/jak-sie-zglosic

ARCHIPELAG MATEMATYKI W NASZEJ SZKOLE!

II Liceum Ogólnokształcące im.J.Śniadeckiego w Kielcach – jako jedna z 38 szkół w Polsce została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Archipelag Matematyki”, realizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej.
Do projektu zakwalifikowało się 16 uczniów. Inicjatorką tego przedsięwzięcia oraz osobą realizującą to zadanie jest nauczyciel matematyki Aneta Wicherska. Projekt zakłada realizację 60 godzin zajęć w czasie 8 miesięcy. W ramach projektu raz w tygodniu w pracowni komputerowej odbywają się dwugodzinne zajęcia. Realizacja projektu rozpoczęła się tzw. testem kompetencji matematycznych, a zakończy się wyłonieniem najaktywniejszych uczniów i szkół.
Projekt Archipelag Matematyki jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” w latach 2011-2014.
Archipelag Matematyki to innowacyjny projekt edukacyjny, który polega na zastosowaniu pracy na specjalnej platformie cyfrowej, jako narzędzia uzupełniającego naukę matematyki w liceum ogólnokształcącym. Celem projektu Archipelag Matematyki jest zachęcenie uczniów do matematyki i do dziedzin, w których odgrywa ona istotną rolę.
Archipelag Matematyki to innowacyjna gra, w której poznawanie twierdzeń i rozwiązywanie zadań matematycznych jest przyjemnością i rozrywką. Uczestnicząc w grze i pokonując przeszkody użytkownicy wędrują po Archipelagu. Na każdej z sześciu wirtualnych wysp, wykonują oni m.in. misje zlecone przez duchy najsłynniejszych matematyków. Każda z wysp Archipelagu jest dedykowana innej dziedzinie. Każda podzielona jest na pomniejsze krainy tematyczne, imitujące miasta i ich dzielnice. Na każdej wyspie gracze poszukują miejsc, w których ukryte są interaktywne zadania lub multimedialne prezentacje. Podczas wędrówek po Archipelagu gracze rywalizują zdobywając punkty, szukają wskazówek, komunikują się przez czat i budują strategiczną pozycję w grze. Istotną rolę spełnia nauczyciel jako opiekun i animator działań grupy uczniów, korzystających z platformy Archipelagu. Założeniem projektu jest doprowadzenie do sytuacji, w której użytkownicy będą również współtwórcami gry.

LIŚCIENIE - CZASOPISMO SZKOLNE
„Liścienie” to czasopismo wydawane przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Znajdziecie w nim recenzje utworów literackich i filmowych, eseje o tematyce psychologicznej i społecznej, ciekawostki ze świata nauki oraz informacje dotyczące naszej szkoły. Na łamach czasopisma uczniowie „Śniadka” piszą również o swoich pasjach i publikują utwory własne: wiersze, opowiadania, czy krótkie formy graficzne. Jeżeli chciałbyś pracować przy tworzeniu kolejnych numerów „Liścieni”, skontaktuj się z panią magister Marzeną Iwanicką (sala 41), która koordynuje wszystkie działania związane z tworzeniem naszego czasopisma.